Policy för personuppgifter

Den här dataskyddspolicyn beskriver vår aktuella policy och rutiner vad gäller personuppgifter som inhämtas av oss direkt från dig och/eller genom webbplatsen. I den här dataskyddspolicyn används “vår”, “oss” och “vi” för att hänvisa till LEO Pharma AB och LEO Pharma A/S. När du registrerar dig för QualityCare™ Patient Support Service genom den här webbplatsen ger du uttryckligt tillstånd till oss för att samla in och använda den här informationen som anges i BILAGA 1 i den här policyn. Innan du skickar någon information via den här webbplatsen, ska du läsa den här dataskyddspolicyn och samtyckesformuläret nedan, för att ge oss ditt uttryckliga tillstånd till att använda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddspolicyn och samtyckesformuläret.

Termen personuppgifter avser personlig identifierbar information om dig som t.ex. ditt namn, födelsedag, hälsoinformation, e-postadress och telefonnummer.

Dataskydd – Användning av insamlad personlig information om dig

Persondata som skickas via vår webbplats kommer att hållas konfidentiell och kommer endast användas i de syften som anges i den här dataskyddspolicyn och samtyckesformuläret.

Vi kan använda dina personuppgifter:

 • För hantering av webbplatsen och vår verksamhet, inklusive statistisk analys
 • För att göra det möjligt att använda de tjänster som är tillgängliga på webbplatsen
 • För att göra ditt besök på webbplatsen mer personligt, hjälpa dig när du använder webbplatsen och hantera kommentarer och svara på dina frågor
 • För att kontakta dig via e-post, sms, telefon, eller genom vanligt brev om du har bett om detta
 • För att utföra undersökningar, studier och utvärderingar
 • För att förstå vilka som använder webbplatsen och för att lära oss mer om användarnas behov och intressen, med syftet att kunna förbättra webbplatsen
 • För att uppfylla tillämpliga lagar, regleringar och uppförandekoder
 • För alla andra syften du har gett ditt samtycke till

Dataskydd – Hur hålls din personliga information säker

För att förebygga att obehöriga får tillgång till data, se till att data är korrekta och för att säkerställa en korrekt användning av informationen, tillämpar vi lämpliga fysiska och elektroniska hanteringsrutiner, för att skydda och säkra informationen vi samlar in online.

Anställda som har tillgång till personuppgifter, har utbildats för att hantera sådana data på ett korrekt sätt i enlighet med våra säkerhetsprotokoll och strikta, konfidentialitet-standarder. Även om vi inte kan garantera att data inte förloras, används på fel sätt, lämnas ut till obehöriga, ändras eller förstörs, så vidtar vi alla lämpliga åtgärder för att försöka förebygga sådana händelser.

Du förstår och ger ditt samtycke till att dina personuppgifter görs tillgängliga för:

 • LEO Pharma AB, LEO Pharma A/S och alla andra företag i LEO Pharma koncernen
 • Tredje parter som tillhandahåller tekniskt stöd, (t.ex. hostingtjänster)
 • Tredje part som tillhandahåller tjänster företag inom LEO Pharma koncernen eller för att skicka meddelanden till dig
 • Till alla eventuella agenter eller företag som ska köpa ett företag inom LEO Pharma koncernen, som bearbetar dina personliga data i enlighet med den här dataskyddspolicyn
 • Till alla offentliga myndigheter eller rättsmyndigheter för att samarbeta i förfaranden, utfrågningar och undersökningar, som dessa myndigheter genomför eller för att uppfylla alla juridiska och rättsliga krav

Du förstår att dessa mottagare kan finnas i länder utanför det Europeiska Ekonomiska Området (EEA) inklusive USA, vilka kanske inte har lagar som liknar de dataskyddslagar som används i EEA.

Dataskydd - Dina rättigheter och ansvar

Du kan begära att vi eller en tredjepart som fått instruktioner gör följande:

 • Tillhandahålla information om personuppgifter om dig som de hanterar, begära information om syftet med hanteringen, mottagarkategorier för data och all annan tillgänglig information om datakällan.
 • Rätta, ta bort eller blockera personuppgifter som vi eller någon tredje part som arbetar på uppdrag av oss har om dig, om dessa visar sig vara felaktiga.
 • Om du har begärt att få information av oss, t. ex. nyhetsbrev, mm och inte vill få fler, kan du enkelt välja att säga upp prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i slutet av den här dataskyddspolicyn.

Om personuppgifter som vi, eller någon tredjepart som arbetar på uppdrag av oss, har om dig förändras, ska du meddela oss så snart som möjligt så att vi kan uppdatera våra register.

Datakontrollant

Datakontrollanterna som ansvarar för den här webbplatsen är LEO Pharma AB och LEO Pharma A/S.

Frågor

Om du har några frågor om den här dataskyddspolicyn, hur vi använder våra personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt Personuppgiftslagen ska du kontakta Head of Quality, Compliance & Data Protection på LEO Pharma AB, (Email: -info.se@leo-pharma.com) eller skriva till LEO Pharma AB, Box 404, 20124 Malmö.

BILAGA 1: SAMTYCKESFORMULÄR

Vi förstår att dataskydd är viktigt för dig och vi arbetar för att hålla dina personuppgifter skyddade, säkra och korrekta.

Datainsamling och bearbetning för deltagande i QualityCare™ Patient Support Service

Om du registrerar dig för QualityCare™ Patient Support Service förstår du och ger härmed ditt uttryckliga samtycke till, att LEO Pharma AB, LEO Pharma A/S och alla dotterbolag till LEO Pharma koncernen kan samla in, bearbeta eller använda personuppgifter om dig, så som anges i det här samtyckesformuläret och dataskyddspolicyn. Detta omfattar, utan begränsningar, följande personuppgifter (patientsupportdata):

 • Kontaktinformation, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Kön, ålder och sjukdom
 • Sjukdomens varaktighet

QualityCare™-databasen förvaltas centralt av LEO Pharma A/S hos en serviceleverantör i Danmark. I framtiden kanske vi beslutar att förvalta data hos ett företag inom LEO Pharma koncernen eller en annan serviceleverantör. Patientsupportdata kommer att bearbetas i följande syften:

 • För att tillhandahålla patientstödtjänster i enlighet med enskilda profiler, baserat på individuellt, inmatad data, som bearbetas av en algoritm, och göra utskick till dig
 • Tillhandahålla feedback till sjukvårdsanställda, patientföreningar och andra parter i vårdsystemet
 • Förbättra QualityCare™ Patient Support Service vad gäller funktioner, innehåll och innovation
 • Rapportera oönskade händelser till företag inom LEO Pharma koncernen och hälsomyndigheter med hjälp av anonymiserad data

Vi kan komma att skicka dig kommunikation om patientsstödtjänster via e-post, SMS eller andra elektroniska verktyg. Du ger ditt samtycke till sådan kommunikation och förstår att vi kan använda en serviceleverantör för att skicka dig sådan kommunikation och att standardavgifter för text- och dataavgifter kan tillkomma.

Överföring av patientstöddata

Du förstår och ger härmed ditt uttryckliga samtycke till att dina patientssupportdata görs tillgängliga för:

 • LEO Pharma AB, LEO Pharma A/S och alla andra företag i LEO Pharma koncernen
 • Tredje part som tillhandahåller teknisk support (t.ex. värdtjänster) i relation till QualityCare™-databasen
 • Tredje parts serviceleverantörer som hjälper företag inom LEO Pharma koncernen med underhåll och utveckling av QualityCare™-konceptet och plattformen och för att skicka meddelanden till dig
 • Till alla eventuella agenter eller företag som förvärvar ett företag inom LEO Pharma koncernen som bearbetar dina patientstöddata i enlighet med det här samtyckesformuläret.
 • Till alla offentliga myndigheter eller rättsmyndigheter för att samarbeta i förfaranden, utfrågningar och undersökningar som dessa myndigheter genomför eller för att uppfylla alla juridiska och rättsliga krav

Du förstår att dessa mottagare kan finnas i länder utanför det Europeiska Ekonomiska Området (EEA) inklusive USA, vilka kanske inte har lagar som är likvärdiga de dataskyddslagar som användas i EEA.

En översikt över alla företag inom LEO Pharma koncernen, likväl som företagsadresser finns på www.leo-pharma.com och du bör kontrollera den här webbplatsen regelbundet.

Information, rättelse, borttagning och blockering av persondata/ta bort ditt samtycke

Du överlämnar dina patientsupportdata frivilligt, om du inte ger oss tillgång till dina patientsupportdata, kan vi inte tillhandahålla en individualiserad patientsupportservice.

Du har rätt att när som helst, begära tillgång till den information vi har om dig. Du har också rätt att när som helst be oss rätta, ta bort eller blockera dina patientsupportdata i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Du kan när som helst ta bort ditt samtycke, med framtida effekt, utan att behöva ange något skäl. Vi kommer inte att ta ut några kostnader eller avgifter för rättelse, borttagning eller blockering av patientssupportdata.

Om du har några frågor om den här dataskyddspolicyn, hur vi använder patientsupportdata eller om du vill utöva några av dina dataskyddsrättigheter, ska du kontakta Head of Quality, Compliance & Data Protection på LEO Pharma AB (e-post: info.se@leo-pharma.com) eller skriva till LEO Pharma AB, Box 404, 20124 Malmö.