Juridisk information

Den här webbplatsen (“Webbplatsen”) är inte avsedd för personer under 18 år. Den här webbplatsen ägs av LEO Pharma A/S och drivs av LEOPharma AB. I den här cookie-policyn används “vår”, “oss” och “vi” för att hänvisa till LEO Pharma A/S och LEO Pharma AB. Om du har några frågor om användningen av den här webbplatsen eller användarvillkoren, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av de här användarvillkoren.

Användarvillkor för www.qualitycarebyleo.co.uk

De här användarvillkoren gäller hela innehållet i webbplatsen och all kommunikation med dig och/eller tredje part som gör detta på uppdrag av oss. När du använder den här webbplatsen intygar du, att du godkänner de här villkoren, oavsett om du väljer att registrera dig hos oss eller inte. Detta godkännande omfattar användning av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och dataskyddspolicyn för den här webbplatsen Policy för personuppgifter, som utgör en del av de här användarvillkoren. Om du registrerar dig för QualityCare™ Patient Support Service ger du oss uttalat tillstånd, att använda dina personuppgifter som anges i samtyckesformuläret i Bilaga I i dataskyddspolicyn. Om du inte accepterar de här användarvillkoren ska du inte använda den här webbplatsen.

 • Om du bestämmer dig för att registrera dig hos oss och skapa ett konto, kommer ditt konto vara aktivt så länge du använder det minst var 90:e dag. Efter den här perioden får du upp till två e-postmeddelanden som informerar dig om, att om du inte återaktiverar kontot så kommer det att avaktiveras. Om du inte använder kontot på 14 dagar efter att du får det tredje e-postmeddelandet från oss, så avaktiveras ditt konto.
 • Innehållet på den här webbplatsen är offentligt tillgängligt i informationssyfte. Vi anstränger oss för att hålla innehållet uppdaterat, men vi kan inte garantera att innehållet är fullständigt, felfritt eller att innehållet kan användas så som förväntas av de som använder webbplatsen. Vi kan inte heller garantera, att de som använder den här webbplatsen kommer att få en förbättrad livskvalitet. Innehållet är endast avsett för din information. Innehållet ger dig inte några råd eller rekommendationer och ska aldrig användas som ersättning för råd som ges av en läkare, eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.
 • Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser tillhörande tredje part, som vi inte har kontroll över och vi kan inte ge några garantier för någon information, produkt eller service som tillhandahålls eller uppnås genom sådana webbplatser. Om du följer en länk till någon av de här webbplatserna ska du tänka på, att de kan ha en egen dataskyddspolicy och att vi inte tar något ansvar för sådana polices och inte heller har något ansvar för sådana webbplatser. Kontrollera vad de har för policy innan du skickar någon personlig information till sådana webbplatser.
 • När QualityCare™ skickar dig e-post godtar du och accepterar att e-postadressen dessa skickas från inte är övervakad och att du därmed inte kan svara på dessa e-postmeddelanden. När QualityCare™ skickar sms/textmeddelande kommer telefonnumret inte vara övervakat och du kan inte svara på dessa sms.
 • Webbplatsen kanske inte alltid är tillgänglig på grund av uppehåll, felfunktion eller av andra skäl, som vi inte har kontroll över och vi tar inget ansvar för sådana felfunktioner, förseningar eller avbrott.
 • Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den här webbplatsen mot virus, maskar, trojanska hästar och andra hot. Vi garanterar dock inte, att där här webbplatsen är fri från sådana skadliga program och frånsäger oss allt ansvar relaterad till förlust på grund av skadliga program som kan tas emot från den här webbplatsen eller på grund av filer som har hämtats från den här webbplatsen.
 • LEO Pharma A/S är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter, (inklusive upphovsrätt) i all text, grafik och kod på den här webbplatsen, den översiktliga designen av webbplatsen och urval, arrangemang och presentation av allt material på webbplatsen. Vi kan när som helst återta licensen för att använda innehåll på den här webbplatsen. Innehållet får inte kopieras för annat än för din personliga och icke-kommersiella användning med information om upphovsrätt eller ägande. Utom i de fall detta uttryckligen anges på webbplatsen får du inte kopiera, visa, hämta, ändra, återge eller publicera hela eller delar av innehållet i något forum eller på något sätt utan uttryckligt, föregående skriftligt tillstånd.
 • I enlighet med dessa användarvillkor ansvarar vi inte för någon förlust eller skada som orsakas av oss eller våra dotterbolag eller partner under omständigheter där: (a) vi inte har brutit mot några lagliga förpliktelser mot dig, (b) denna förlust eller skada inte är ett rimligt förutsägbart resultat av ett sådant brott och (c) ökad förlust eller skador uppstår på grund av att du har brutit mot de här användavillkoren. Vårt ansvar kommer inte under några omständigheter innefatta förluster relaterade till dig som t. ex. förlorade data, förlorad vinst eller avbrott i verksamheten. Inget i detta avtal kommer att begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personliga skador på grund av försummelse eller försummelse som begås av våra anställda, partner, uppdragstagare eller agenter.
 • Vi kan avsluta dessa användarvillkor om: (a) du har brutit mot något av det som anges i de här användarvillkoren, (eller agerat på ett sätt som tydligt visar att du inte avser uppfylla eller inte kan uppfylla vad som anges i de här användarvillkoren), (b) lagen kräver detta, (c) vi övergår till att inte längre erbjuda patientstöd i det land där du bor eller där du använde patientstödtjänsterna eller (d) det i vår mening inte längre är kommersiellt gångbart att tillhandahålla patientstöd där du bor.
 • Vi förbättrar hela tiden våra kommunikationsmetoder och lägger till nya funktioner och egenskaper till den här webbplatsen. På grund av dessa pågående förändringar, förändringar i lagen och teknikens föränderliga natur, kommer våra datarutiner att förändras då och då. Om och när våra datarutiner förändras kommer vi, (så snart som är praktiskt möjligt), meddela dessa förändringar på webbplatsen - för att meddela dig om förändringarna. Vi uppmuntrar dig att kontrollera detta på den här sidan ofta.
 • De här användarvillkoren är personliga och du ska inte överlåta dessa eller andra rättigheter som ingår i dessa användavillkor till någon tredje part utan föregående, skriftligt tillstånd.
 • Om något av det som anges i de här användarvillkoren av en rättslig instans befinns vara olagligt, ogiltigt eller omöjligt att verkställa ska det berörda avsnittet ändras så att det kan verkställas och bli giltigt så långt som är möjligt.

Kontakta oss

LEO Pharma AB
Box 404
Citadellsvägen 19
20124 Malmö
Telephone number: +46 (0) 40 352200
E-mail: info.se@leo-pharma.com